Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov

Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov
16. 12. 2020
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Ko je bila leta 2003 s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe določena mreža splošnih knjižnic, je Ministrstvo za kulturo RS skladno z zakonsko opredeljenimi posebnimi nalogami za širše knjižnično območje imenovalo deset osrednjih območnih knjižnic in določilo območja, za katera te knjižnice izvajajo posebne naloge. Med pričakovanimi učinki je bilo izpostavljeno enotno delovanje knjižnic na temeljnih področjih dejavnosti in strokovnega dela, enotno komunikacijsko in računalniško opremljanje ter skupni projekti, tudi za posebne skupine uporabnikov.

Ker je bilo ugotovljeno, da je za povečanje učinkovitosti sistema knjižnične javne službe treba organizirati centre, ki bodo skrbeli za koordinacijo teoretičnega, razvojnega in praktičnega dela za posamezna strokovna vprašanja, je ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice 30. 5. 2012 sprejela Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč za vzpostavitev specializiranih knjižničnih centrov (v nadaljevanju SKC).

V delovni skupini za izvedbo naloge je bilo imenovanih pet članov iz različnih ustanov. Naloga delovne skupine je bila oblikovanje dokumenta oziroma smernic za vzpostavitev in delovanje KC. Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov je obravnaval Nacionalni svet za knjižnično dejavnost na 101. seji, dne 1. 12. 2020. K dokumentu je podal pozitivno mnenje.

Skip to content