Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Štipendije spominskega sklada dr. Bruna Hartmana

Štipendije spominskega sklada dr. Bruna Hartmana
14. 2. 2023
dr. Fanika Krajnc-Vrečko, predsednica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Upravni odbor Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana, objavlja besedilo Razpisa za štipendije Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana.


 

Na podlagi Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije z dne 17. 5. 2019 in Pravilnika spominskega sklada dr. Bruna Hartmana, sprejetega 13. 5. 2014, objavljamo

RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE SPOMINSKEGA SKLADA DR. BRUNA HARTMANA

1. Štipendije sklada lahko prejmejo študenti doktorskega študija bibliotekarstva, ki dajejo z disertacijo samostojen in izviren prispevek k bibliotekarstvu kot znanosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so vsaj deset let aktivni člani bibliotekarskega društva;
– aktivno delujejo v knjižničarstvu, kar dokazujejo z objavo strokovnih in znanstveno raziskovalnih prispevkov;
– imajo sprejeto temo doktorske disertacije in veljaven individualni študijski program.

2. Sklad praviloma podeli eno štipendijo letno, in sicer v višini največ 50 % šolnine za posamezno študijsko leto.

3. Predloge za štipendijo s priloženimi dokazili (ime in naslov predlaganega kandidata, življenjepis, kopija sklepa o potrditvi teme doktorske disertacije in veljavnega individualnega študijskega programa, bibliografija, potrdilo o članstvu v bibliotekarskem društvu) je potrebno poslati v zaprti kuverti z oznako »Razpis za štipendije Spominskega sklad dr. Bruna Hartmana« najkasneje do 31. 5. 2023 na naslov:
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Upravni odbor Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana
NUK, Turjaška 1
1000 Ljubljana

4. Upravni odbor Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana si pridržuje pravico, da štipendije ne podeli, če po njegovi presoji predlogi ne ustrezajo razpisnim pogojem. Štipendija bo podeljena na Posvetovanju ZBDS leta 2023.

5. Med izbranim štipendistom in ZBDS bo sklenjena pogodba.

6. Opredelitev obveznosti.
Izbrani kandidat, prejemnik štipendije, je dolžan:
– v času štipendiranja objavljati oziroma nastopati kot prejemnik Hartmanove štipendije;
– o zaključku podiplomskega študija obvestiti Upravni odbor Hartmanovega sklada;
– Skladu predložiti 1 izvod doktorskega dela v tiskani obliki ali če je delo izdano samo v elektronski obliki, obvestiti Sklad o mestu deponiranja;
– izvesti vsaj 3 predavanja na temo doktorske disertacije po regionalnih bibliotekarskih društvih;
– imeti predavanje oziroma referat na strokovnem dogodku ZBDS na temo doktorske disertacije.

Navedene in morebitne dodatne obveznosti bodo natančno opredeljene v pogodbi med štipendistom in Skladom.

Skip to content