SODELUJTE Z NAMI

Vabimo vas, da se nam pridružite pri pisanju novic o strokovnih informacijah; o primerih iz prakse; o objavljenih strokovnih in znanstvenih besedilih oziroma publikacijah; o vabilih na izobraževanja, tečaje, kongrese, dogodke; o poročilih že zaključenih dogodkov (kongresih, srečanjih …); o pomembnejših obvestilih ter pri pisanju strokovnih člankov. Uredništvo presodi, ali članek vsebinsko ustreza. Ne objavljajo se članki, katerih vsebina ne sodi v domeno knjižničarske stroke, ampak v druga področja humanistike ali družboslovja (zgodovina, etnologija, umetnostna zgodovina ipd.).

V kolikor vas na portalu kaj navdušuje ali moti, imate predloge za spremembe ali izboljšave, nam to prosimo sporočite. Vsaka vaša pohvala in pripomba bo dobrodošla. Tudi če se vam med branjem in brskanjem po portalu utrnejo kakšne ideje, pomisleki, vprašanja, bomo zelo veseli, če boste  to deliti z nami. Veseli bomo vseh odzivov.


NAVODILA AVTORJEM ZA PISANJE NOVIC 

Avtor/-ji naj novico (informacijo, obvestilo, najavo izobraževanja oz. dogodka, poročilo …) za objavo oblikujejo v wordovem dokumentu. Naslov novice naj bo kratek, jasen, enostaven in informativen (odraža naj temo novice), ter kratek opis oziroma povzetek novice (do 200 znakov).

Besedilo novice naj bo napisano strokovno, jezikovno in slogovno neoporečno. Vsebina novice naj obsega do 2000 znakov s presledki. V besedilu so lahko tudi URL povezave, ki naj bodo delujoče (povezave na zanimivosti, originalno besedilo …). Če želi/-jo avtor/-ji ob besedilu objaviti tudi slikovni material, je za ustrezno ureditev avtorskih pravic odgovoren vsak avtor/-ji. Na koncu prispevka naj bodo naveden/-i avtor/-ji in e-naslov/-i avtor/-jev ter ustanova zaposlitve.

Za trditve v besedilu odgovarja/-jo avtor/-ji, zato morajo biti podpisan/-i s celotnim imenom in priimkom. Wordov dokument pošljete na e-naslov: knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si.

Z oddajo prispevka uredništvu, vsi avtorji soglašajo z objavo na Portalu Knjižničarske novice. Uredništvo tudi presodi, ali prispevek vsebinsko ustreza.


NAVODILA AVTORJEM ZA PISANJE STROKOVNIH ČLANKOV

Strokovni prispevki morajo imeti naslov, izvleček, ključne besede v slovenščini ter citirane in navedene uporabljene vire in literaturo. Avtor/-ji mora/-jo poskrbeti za pravilnost besedila ter pravilno rabo strokovne terminologije. Naslov prispevka naj bo jasen, enostaven in informativen. Odražati mora temo prispevka, lahko pa je dopolnjen s podnaslovom. Izvleček naj vsebuje največ 200 besed in je umeščen takoj za navedbo avtorjev prispevka, sledi mu še navedba ključnih besed. Izvleček naj bo napisan v 3. osebi množine in naj predstavi zgolj tematiko prispevka. Oblikovan naj bo v enem odstavku. Dolžina celotnega prispevka naj ne presega 20.000 znakov (vključno s presledki). Besedilo mora biti oddano v wordovi datoteki. Prispevek lahko poleg besedila vsebuje tudi preglednice (tabele) in slike (grafikone, fotografije ipd.). Vsaka preglednica oziroma slika naj ima zaporedno številko in naslov. Njihovo številčenje naj bo zaporedno, z arabskimi številkami od začetka do konca besedila (npr. Slika 1: Naslov slike). Če avtor prispevka ni hkrati tudi avtor preglednice oziroma slike, mora biti ob sliki oziroma preglednici ustrezno naveden tudi njen avtor oziroma vir. Če je slika oziroma preglednica prevzeta iz drugega vira, le-tega ustrezno navedemo za njenim naslovom v oklepaju. Če pa slika oziroma preglednica ni prevzeta iz že objavljenega vira, se za njenim naslovom v oklepaju navede njen avtor, npr.: Slika 1: Naslov slike (avtor: Janez Novak). 

Citiranje in navajanje literature
Pri navajanju virov in literature je potrebno upoštevati 7. izdajo standarda APA. V pomoč so navodila na povezavi.
Seznam literature na koncu prispevka se oblikuje po abecedi. Virov ne številčimo in ne označujemo. Seznam navedenih virov in literature na koncu prispevka naj bo levostransko poravnan z visečim zamikom pri posameznem viru.

Avtorstvo prispevka
Na koncu prispevka naj bo navedena predstavitev avtorja/-ev (vsebuje znanstveni naziv, ime in priimek avtorja, strokovni naziv, delovno mesto in ustanovo zaposlitve ter e-naslov avtorja). Za trditve v sestavku odgovarja avtor/-ji, zato mora biti podpisan/-i s celotnim imenom in priimkom.

Oddaja prispevkov 
Avtor/-ji svoj prispevek pošljite po e-pošti na naslov uredništva: knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si.

Z oddajo prispevka uredništvu avtor soglaša z njegovo objavo na Portalu Knjižničarske novice. 
Uredništvo presodi, ali prispevek vsebinsko ustreza.