Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prenovljena šolska knjižnica Osnove šole Savsko naselje

Prenovljena šolska knjižnica Osnove šole Savsko naselje
21. 6. 2024
Primož Bevc
Osnovna šola Savsko naselje
Primož Bevc

Osnovna šola Savsko naselje
Osnovna šola Savsko naselje (na začetku Osnovna šola Borisa Kidriča) se nahaja v Savskem naselju v Ljubljani in deluje od leta 1958. Šola je skozi leta spreminjala podobo, prostori so se usklajevali skladno z zakonodajo in potrebami vzgojno izobraževalnega dela. Danes šolo tvorijo naslednji prostori: učilnice za razredni in predmetni pouk, računalniška in gospodinjska učilnica, likovna učilnica, tehnična delavnica, knjižnica, zbornica, večnamenska dvorana, pisarne ter kabineti, velika in mala telovadnica, šolska kuhinja, jedilnica in notranji plavalni bazen. V šoli deluje tudi vrtec.

Mestna občina Ljubljana (ustanovitelj šole) je v šolskem letu 2022/23 začela s celovito energetsko prenovo osnovne šole, ki je bila končana v šolskem letu 2023/2024.

Šolska knjižnica
Na šoli deluje šolska knjižnica, ki jo opredeljuje slovenska zakonodaja. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v 68. členu pravi, da ima šola knjižnico, v kateri se zbira, strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja knjižnično gradivo ter ki opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Del šolske knjižnice je tudi učbeniški sklad, ki ga ureja namenski pravilnik. Po trenutno veljavnem pravilniku (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003, 18. člen) šolska knjižnica zagotavlja knjižnično gradivo za učence ter strokovne delavce šole. Šolska knjižnica mora imeti najmanj 3000 enot gradiva za učence in 1000 enot pedagoške in strokovne literature za strokovne delavce ter ustrezno število serijskih publikacij, ki ne sme biti manjše od 25 tekoče naročenih naslovov. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) predpisuje tudi postavitev knjižničnega gradiva, prostorske pogoje ter druge storitve, ki naj bi jih osnovnošolska knjiznica zagotavljala.

V šolski knjižnici Osnovne šole Savsko naselje hranimo več kot 12.000 enot knjižničnega gradiva, od tega so v zbirki:

  • knjige (leposlovje, poljudna in strokovna literatura),
  • referenčno gradivo (atlasi, slovarji, enciklopedije, priročniki),
  • CD-ROM-i, CD-ji in DVD-ji.

Poleg omenjenega so del knjižničnega fonda tudi serijske publikacije in gradivo učbeniškega sklada. Celoten fond knjižnice je že od leta 2014 voden v sistemu COBISS.

Fotografija prejšnje (stare) knjižnice (foto: Primož Bevc)

Prenovljena knjižnica
Kot je zapisano v Navodilih za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji: razpisno gradivo (2007) je šolska knjižnica osrednji študijski in informacijski center šole. Nameščena naj bo v osrednjem delu šolske stavbe, v neposredni navezavi na prostore za pouk. Sestavni del knjižnice je multimedijska učilnica, ki je namenjena predvsem delu učencev z uporabo sodobnih elektronskih medijev, pa tudi vseh ostalih dejavnosti, ki se izvajajo v večji skupini.

S prenovo šole je knjižnica pridobila osveženo podobo, novo pohištvo tudi velik izposojevalni pult, knjižne regale, prostor za hrambo učbeniškega sklada, čitalniško opremo ter sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Pogled v čitalniški del knjižnice (foto: Primož Bevc)

Knjižnico sestavljata dva ločena prostora. V prvem se nahajajo knjižne police s prostim pristopom ter izposojevalni pult, v drugem pa čitalniški del z arhivom ter strokovnim gradivom za učitelje. Ob tem so bila delno upoštevana tudi IFLA navodila oziroma dejavniki (IFLA – Smernice za šolske knjižnice, 2019, str. 33):

  • Osrednja lega, če je mogoče, naj bo knjižnica v pritličju.
  • Dostopnost in bližina prostorov, kjer poteka poučevanje.
  • Hrup – vsaj nekateri deli knjižnice naj bodo zaščiteni pred zunanjim hrupom.
  • Ustrezna in zadostna naravna in/ali umetna osvetljenost.
  • Ustrezna sobna temperatura (hlajenje in ogrevanje), ki vse leto zagotavlja dobre pogoje za delo in ohranjanje zbirk.
  • Ustrezno načrtovanje za knjižnične uporabnike s posebnimi potrebami.

Prenovljena knjižnica je svetla s poenotenim pohištvom.

Pogled čez izposojevalni pult na knjižne police in zaprte omare namenjene učbeniškemu skladu (foto: Primož Bevc)

Ni vse optimalno, saj pri prenovi izvajalci niso upoštevali vseh smernic niti nekaterih strokovnih utemeljitev. Predvsem je težava glede knjižnic polic, tako so sedaj nekatere police v regalih dvojne oziroma se raztezajo čez celoten regal, kar oteži prestavljanje polic, saj se polica na eni strani premika hkrati s polico na drugi strani. To predstavlja težavo pri razporeditvi polic glede na velikost gradiva, kjer bi bilo smiselno imeti različne višine med knjižnimi policami (potrebe zaradi velikosti knjižničnega gradiva). Oznake polic smo obdržali, saj so bile že prej usklajene s postavitvijo ter zapisane v sistemu COBISS (usklajenost spletnega kataloga z dejansko postavitvijo).

V novem šolskem letu (2024/25) pa bodo učenci tudi prvič deležni pouka v prenovljeni knjižnici ter čitalnici ob uporabi sodobne tehnologije.

Viri in literatura

IFLA – Smernice za šolske knjižnice (2. dop. izd.). (2019). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. https://online.anyflip.com/hqule/hmdj/mobile/index.html (Original dela izdan v angleščini junija 2015)

Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji: razpisno gradivo (maj, 2007). (4. 5. 2022). Ministrstvo za šolstvo in šport. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Investicije/Janja/Navodila-za-graditev-osnovnih-sol-v-RS.pdf

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). (2007). Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21.

 

Skip to content