Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prenovljena in dopolnjena izdaja Spletnega splošnega slovenskega geslovnika (SSSG 2021)

Prenovljena in dopolnjena izdaja Spletnega splošnega slovenskega geslovnika (SSSG 2021)
15. 6. 2021
Aljoša Pelhan
Narodna in univerzitetna knjižnica
Zajem zaslona SSSG

Predhodnik današnjega Spletnega splošnega slovenskega geslovnika je bila knjižna izdaja Splošnega slovenskega geslovnika (SSG) iz leta 2002, ki je bil sestavljen iz predmetnih oznak vsebinske obdelave monografij v Narodni in univerzitetni knjižnici med letoma 1995 in 2001. Razvejanost predmetnih oznak v neki stroki je bila že takrat odvisna od vsebinsko obdelanega publiciranega knjižničnega gradiva. Pri oblikovanju seznama predmetnih oznak smo upoštevali načelo, ki je značilno za geslovnike. To narekuje izgradnjo strukture geslovnika na osnovi jamstva knjižničnega gradiva, v angleškem jeziku »Literrary Warrant«. V primerjavi s tezavrom, ki poskuša umetno zajeti vsa področja znanja, je geslovnik kontroliran slovar, ki vključuje predmetne oznake, ki izhajajo iz žive bibliografske baze ter vodijo katalogizatorja pri izdelavi dodatnih predmetnih oznak.

Takšno dopolnjevanje standardiziranega seznama predmetnih oznak prinaša po eni strani slabosti, kot je na primer v osnovi slabša pokritost posameznih področij znanosti, po drugi strani pa omogoča boljše sledenje novim strokovnim in znanstvenim izrazom ter s tem sprotno dopolnjevanje seznama predmetnih oznak.

Leta 2003 smo se odločili, da naredimo korak dlje. Predmetne oznake smo dopolnili z novimi predmetnimi oznakami NUK-ove lokalne baze do leta 2003 ter seznami iz lokalnih baz nekaterih drugih slovenskih knjižnic. Večini predmetnih oznak smo dodali ustrezne UDK-vrstilce. Zaradi lažjega iskanja po geslovniku smo tako prenovljen geslovnik preimenovali v Spletni splošni slovenski geslovnik (SSSG), ga postavili na splet ter omogočili knjižnicam brezplačno uporabo z namenom čim enotnejše vsebinske obdelave gradiva v slovenskih knjižnicah. Leta 2004 smo tematskim predmetnim oznakam dodali tudi osebna in rodbinska imena. SSSG se je uspešno uveljavil med slovenskimi katalogizatorji in je od nastanka najbolj obiskano spletno mesto NUK-ove domače strani.

V naslednjih letih smo SSSG mesečno dopolnjevali z novimi predmetnimi oznakami in usklajevali ustrezne UDK-vrstilce z novimi vrstilci univerzalne decimalne klasifikacije – UDCMRF, ki je v tem času doživela štiri nove objave v slovenskem prevodu z obsežnejšimi spremembami in dopolnitvami 2001, 2006, 2011 in 2012.

V začetku leta 2019 smo se zaradi potrebe po vizualno sodobnejši spletni platformi, prilagojeni podobi spletišča NUK-ovega geslovnika, ter potrebe po prenovi strukture in funkcionalnosti geslovnika odločili za obširnejšo prenovo Spletnega splošnega slovenskega geslovnika.

Pripravili smo izvoz predmetnih oznak od leta 2013 do vključno leta 2018 strukturiranih polj 600–­609 iz NUK-ove lokalne baze in jih primerjali z naborom predmetnih oznak v obstoječem geslovniku. Pregledali smo izpis vseh predmetnih oznak iz polja 610 za izbor novih predmetnih oznak. Pripravili smo tudi izpis predmetnih oznak za posebne zbirke in se dogovorili za njihovo vključitev v SSSG. Imenovana je bila Delovna skupina za dopolnjevanje in razvoj SSSG za pripravo nabora predmetnih oznak. Člani delovne skupine smo pregledali seznam predlogov novih predmetnih oznak, vsak za svoje področje. Ob pregledu seznama nepregledanih predmetnih oznak smo najprej s seznama odstranili zatipkane predmetne oznake in predmetne oznake, za katere že obstaja drug sprejeti izraz. Slednje smo po potrebi uvrstili med kazalke. Obenem smo odpravili tudi nedoslednosti in napake v bibliografskih zapisih v Cobissu in s tem dodatno uredili vsebinsko obdelavo v katalogu. Po potrjevanju predmetnih oznak s seznama nepregledanih predmetnih oznak smo prišli do seznama nesprejetih predmetnih oznak, na katerem je bilo okoli 3.000 predmetnih oznak. Tem smo po potrebi določili ustrezne UDK-vrstilce, kazalke, vodilke (širše, ožje in sorodne izraze) ter opombe. Ustrezno obdelanih in uvrščenih med sprejete predmetne oznake ter s tem v SSSG je bilo približno 2.100 novih predmetnih oznak. A ker stari seznam SSSG ni vseboval vodilk, torej povezav predmetnih oznak na širše, ožje in sorodne predmetne oznake, smo se potem lotili dolgotrajnega dopolnjevanja seznama okoli 11.000 sprejetih predmetnih oznak s seznama prenesenih, že sprejetih predmetnih oznak s starega seznama SSSG.

Da je naše delo potekalo nemoteno, gre zahvala NUK-ovim informatikom, ki so pripravili dve spletni platformi, ki sta vizualno in delovno uporabno jedro prenovljenega SSSG. Pripravili so uredniški vmesnik, ki je namenjen urednikom ter omogoča vsebinsko in administrativno delo pri urejanju SSSG, ter spletni vmesnik za uporabnike, ki je vstopna točka za uporabnike SSSG.

Uredniški vmesnik SSSG - seznam še nesprejetih (nepregledanih) predmetnih oznak
Uredniški vmesnik SSSG – seznam še nesprejetih (nepregledanih) predmetnih oznak

Uporabniški vmesnik SSSG je v primerjavi s starejšim vizualno posodobljen, omogoča enostavnejše in ločeno iskanje po predmetnih oznakah (predmetnih točkah dostopa) (tematskih, oblikovnih, rodbinskih in osebnih imenih) ter UDK-vrstilcih. Prenovljeni vmesnik ima dodan tudi seznam izpisa predmetnih oznak po UDK-vrstilcih, ki omogoča uporabnikom, da s klikom na posamezne širše UDK-vrstilce, ki predstavljajo posamezna področja človeškega vedenja, dobimo seznam sprejetih predmetnih oznak s konkretnega področja človeškega vedenja. Novost vmesnika je tudi rubrika »Obvestila«, v kateri bomo uredniki obveščali uporabnike o spremembah in novih pridobitvah SSSG. Vse druge značilnosti prejšnjega SSSG se ohranjajo, a v preglednejši in posodobljeni obliki. Tako ima tudi novi SSSG strukturirano iskanje po začetnem ali poljubnem nizu znakov ter omogoča natančno iskanje. Iskanje po začetnem nizu znakov omogoča uporabniku oblikovanje poizvedb, ki vsebujejo enega ali več znakov, brez dodanih okrajšav. Pri poljubnem nizu znakov lahko uporabnikova poizvedba vsebuje poljuben niz znakov brez dodanih okrajšav. Pri natančnem iskanju pa iskalnik poišče in izpiše samo tiste predmetne oznake, ki so popolnoma enake uporabnikovi poizvedbi. Dodana so tudi »Navodila« za predmetno označevanje, saj lahko le ob upoštevanju navodil učinkovito in enotno vsebinsko obdelujemo knjižnično gradivo. Rubrika »Predlog nove PO« omogoča uporabnikom, da uredništvu predlagajo sprejetje nove predmetne oznake. Za sodelovanje se toplo priporočamo.

Uredniški vmesnik SSSG – primer dodajanja novih predmetnih oznak in UDK-vrstilcev
Uredniški vmesnik SSSG – primer dodajanja novih predmetnih oznak in UDK-vrstilcev

Prenovljeni SSSG vsebuje približno 25.400 sprejetih predmetnih oznak (predmetnih točk dostopa). Seznam obsega 13.166 tematskih predmetnih točk dostopa, od tega 1200 tematskih predmetnih določil. SSSG vsebuje 11.775 osebnih imen kot predmetnih točk dostopa, 339 rodbinskih imen kot predmetnih točk dostopa in 168 oblikovnih predmetnih točk dostopa. Predmetnim točkam dostopa smo dodelili približno 20.000 pripadajočih UDK-vrstilcev. Največja vsebinska pridobitev novega SSSG je, da smo že obstoječim 2500 kazalkam k predmetnim oznakam dodali več tisoč novih kazalk in vodilk (širših predmetnih točk dostopa, ožjih predmetnih točk dostopa in sorodnih predmetnih točk dostopa) ter s tem vzpostavili veliko tematskih povezav med posameznimi predmetnimi oznakami (predmetnimi točkami dostopa). Kazalke vodijo katalogizatorje od nesprejetih predmetnih oznak k sprejetim predmetnim oznakam (predmetnim točkam dostopa). Vodilke pa katalogizatorje napotujejo na širše, ožje in sorodne pojme, ki predstavljajo druge sprejete predmetne oznake (točke dostopa). SSSG je živ organizem, zato ga bomo v prihodnje še veliko dopolnjevali in popravljali.

Uporabniški vmesnik SSSG – primer iskanja po tematskih predmetnih oznakah
Uporabniški vmesnik SSSG – primer iskanja po tematskih predmetnih oznakah

SSSG je geslovnik, ki temelji na predkoordiniranem predmetnem označevanju. Za ta sistem je značilna uporaba enostavnih predmetnih oznak (predmetnih točk dostopa), ki jih potem katalogizator povezuje v predmetne nize. Tega tvori predmetna značnica (normativna predmetna točka dostopa), ki sama ali s predmetnimi določili opredeli vsebino knjižničnega gradiva. Predmetno določilo vsebinsko dopolnjuje predmetno normativno točko dostopa (značnico) ali predhodno predmetno določilo. Predmetni niz lahko preberemo kot prosti stavek, od desne proti levi.

Uporabniški vmesnik SSSG – primer izpisa po UDK-vrstilcih
Uporabniški vmesnik SSSG – primer izpisa po UDK-vrstilcih

Ker se je že do zdaj SSSG v praksi izkazal kot dober pripomoček, ki knjižničarju olajša delo pri iskanju in dodeljevanju sprejetih predmetnih oznak ter UDK-vrstilcev, smo prepričani, da bo v novi, prenovljeni in dopolnjeni različici še toliko bolj eden temeljnih pripomočkov katalogizatorjem in preostalim uporabnikom za uspešno in poenoteno vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva ali pripomoček pri iskanju knjižničnega gradiva po vsebini. Obenem bo novi SSSG osnova za oblikovanje novih predmetnih oznak. Skupaj z navodili za vsebinsko obdelavo monografij, ki so objavljene na spletni strani geslovnika, bo SSSG omogočal enotno vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva. Vabimo vas k uporabi prenovljenega SSSG, obenem pa bomo veseli vaših predlogov za sprejetje novih predmetnih oznak ter opažanj ali predlogov za izboljšanje geslovnika. Predloge novih predmetnih oznak (predmetnih točk dostopa) oddate tako, da izpolnite obrazec v rubriki »Predlog nove PO«. Pripombe in predloge pa lahko pošljete tudi na e-naslov: sssg@nuk.uni-lj.si.

SSSG najdemo na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice pod rubriko Informacije za …/Nacionalni bibliografski center/SSSG. Ali neposredno na naslovu: https://sssg.nuk.uni-lj.si/.

Viri in literatura

Berčič, B., Dimec, Z., Kanič, I., Leder, Z., Šauperl, A., Ujčič, M., Vilar, P., Žumer, M. (2001). Delovno gradivo V za Bibliotekarski terminološki slovar. Bibliotekarska terminološka komisija.

Erjavec, G., Kovač T., Pelhan A., Rozman D., Sternad M., Vrhovšek D. (2002). Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. Narodna in univerzitetna knjižnica.

Geslovnik. (30. 9. 2020). V Termania. https://www.termania.net/iskanje?query=geslovnik&SearchIn=All&dictionaries=85

Spletni splošni slovenski geslovnik (b. d.). http://old.nuk.uni-lj.si/ssg/geslovnik.html

Spletni splošni slovenski geslovnik (b. d.). https://sssg.nuk.uni-lj.si/

Skip to content