Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe

Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe
11. 11. 2021

Namen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je izboljšati pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice. Cilj novega pravilnika je določitev osnovne (minimalne) ravni knjižnične javne službe.

Delovno skupino za pripravo pogojev za splošne knjižnice je v letu 2018 imenoval minister, pristojen za kulturo. V njej sodeluje devet strokovnjakov, tako iz manjših splošnih knjižnic kot tudi osrednjih območnih knjižnic, Združenja splošnih knjižnic, Narodne in univerzitetne knjižnice ter Ministrstva za kulturo (člani: Milena Bon, Narodna in univerzitetna knjižnica, Polona Brenčič, Valvasorjeva knjižnica Krško, Matjaž Eržen, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic, mag. Tatjana Likar in Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo, Simona Resman, Mestna knjižnica Ljubljana, Dragica Turjak, Mariborska knjižnica, dr. Gorazd Vodeb, Narodna in univerzitetna knjižnica). Koordinator delovne skupine je bil Marjan Gujtman.

Pogoje za visokošolske knjižnice je pripravila delovna skupina strokovnjakov, ki jo je na 90. seji, dne 21. 10. 2019 imenoval Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (člani: dr. Melita Ambrožič, Narodna in univerzitetna knjižnica, dr. Primož Južnič, Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, Branko Škrinjar, Univerza v Ljubljani, mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Vanesa Valentinčič Murovec, Univerza v Novi Gorici, Aleksandra Grajfoner, Univerza v Mariboru, Marija Bergant, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Janja Juteršek, Univerza na Primorskem). Koordinator delovne skupine je bil dr. Primož Južnič.

V začetku leta 2020 sta delovni skupini oblikovali prvi predlog besedila pravilnika s prilogami in obrazložitvami, ki  ga je Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) posredovalo  v javno obravnavo (20. 7. 2020–4. 9. 2020). Ministrstvo je v času trajanja javne obravnave prejelo pripombe in komentarje 58-ih deležnikov (knjižnic, stanovskega združenja, občin oziroma njihovih reprezentativnih združenj, sindikalnih organizacij, univerz, samoupravne narodnostne skupnosti in posameznikov). Ministrstvo je skupaj prejelo 454 pripomb in komentarjev, tako splošnih kot tudi konkretnih na posamezne člene. Pripombe so se nanašale tako rekoč na vsa področja, ki jih ureja predpis. Nekatere pripombe so bile konceptualne narave, v nekaterih so predlagatelji opozorili na nesorazmernost oziroma neuravnoteženost predpisa, čeprav le-ta izhaja iz zakonske oziroma statusne ureditve. Posamezni predlagatelji so podali konkretne predloge za spremembo posameznih določb, nekateri so o vsebini pravilnika in z njim povezanimi pogoji za knjižnično javno službo zgolj podali svoje mnenje. Zbirnik odzivov, stališč in pojasnil obeh delovnih skupin ter strokovne službe ministrstva na prejete pripombe iz prve javne obravnave v celoti objavljamo v prilogi.

Glede na to, da je bil prvi predlog pravilnika v javno obravnavo posredovan z namenom, da pristojni delovni skupini pridobita stališče in povratne informacije za izboljšanje predpisa, sta delovni skupini besedilo pravilnika preoblikovali na način, ki v veliki meri upošteva pripombe, priporočila ter predloge strokovne in druge zainteresirane javnosti, prejete v času javne obravnave, in pripravili spremenjeni predlog pravilnika. Besedilo pravilnika pri posameznem pogoju določa strokovno vzdržen minimum numeričnih vrednosti, in sicer za obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva, strokovne delavce knjižnic ter prostor in opremo. Določi tudi natančnejše pogoje, ki jih morajo, poleg pogojev, opredeljenih v 36. členu Zakona o knjižničarstvu, izpolnjevati knjižnice, ki opravljajo knjižnično javno službo. Za splošne knjižnice so to pogoji za opravljanje posebnih nalog iz 25., 26. in 27. člena Zakona. Za boljše zagotavljanje dostopnosti knjižnične dejavnosti Pravilnik določi tudi ustrezen način organiziranosti, z možnostjo povezovanja, prenosa nalog in skupne uporabe virov za storitve in naloge knjižnic. Za splošne knjižnice, ki so samostojne pravne osebe, pravilnik določi tudi financiranje zagotavljanja pogojev ter način določanja skupnih stroškov tistih splošnih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah.

Ministrstvo je spremenjeni predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe posredovalo v štirinajstdnevno javno obravnavo z objavo na portalu E-demokracija

Pripravil: Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo)
Naslovna fotografija: Markus Winkler (Unsplash)

Skip to content