Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kaj prinaša nov Pravilnik?

Kaj prinaša nov Pravilnik?
7. 3. 2023
Ministrstvo za kulturo

V Uradnem listu RS, št. 28/23 z dne 3. 3. 2023 je objavljen nov Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki začne veljati petnajsti dan po objavi.

Pravilnik v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1A (Uradni list RS, št. 92/15) na novo opredeljuje (minimalne) pogoje za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za splošne, visokošolske in specialne knjižnice ter nacionalno knjižnico. Pravilnik ne vključuje določb za šolske knjižnice. Ureditev pogojev za šolske knjižnice, ki opravljajo knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, je skladno z določbo 39. c člena zakona v pristojnosti pristojnega ministrstva.

Pravilnik vsebuje določbe, ki urejajo strokovno vzdržen minimum številčnih vrednosti minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva, strokovne delavce knjižnic ter prostor in opremo. Za splošne knjižnice pravilnik določa tudi natančnejše pogoje za opravljanje posebnih nalog iz 25., 26. in 27. člena zakona (knjižnična javna služba splošne knjižnice na narodnostno mešanih območjih in na obmejnih območjih ter koordinacija izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice).

Metodologija ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti, zahtevana vrednost in potrebna stopnja izpolnjevanja pogojev za posamezno vrsto knjižnic so podrobneje določeni v posebnih prilogah.

Pravilnik je pripravljen na podlagi najnovejših strokovnih priporočil in standardov, tako da na področju knjižnične dejavnosti po večletnih prizadevanjih dobivamo predpis, ki omogoča razvojno naravnanost in večjo profesionalizacijo knjižnične javne službe, kakovostnejšo knjižnično mrežo ter s tem izboljšanje dostopnosti knjižnične javne službe uporabnikom, financerjem knjižnic, še zlasti občinam v primeru splošnih knjižnic, pa omogoča financiranje knjižnične dejavnosti na objektivnih osnovah v okviru realnih finančnih zmožnosti.

Z dnem uveljavitve pravilnika bosta prenehala veljati Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), razen poglavja Šolske knjižnice, in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).

Predvidene so tudi predstavitve določb pravilnika. Strokovna javnost bo o tem obveščena naknadno.

Skip to content