Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Poročilo o delu nacionalne knjižnice v letu 2021

Poročilo o delu nacionalne knjižnice v letu 2021
12. 12. 2022
mag. Damjana Tizaj Marc
Narodna in univerzitetna knjižnica

Statistične podatke o delu knjižnic vsako leto zbira Narodna in univerzitetna knjižnica v skladu s Pravilnikom o statističnih meritvah knjižnic in letnim načrtom statističnih raziskovanj. Meritve so potekale pomladi 2022, statistični podatki o delu knjižnic so objavljeni na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.

Nacionalna knjižnica je osrednja knjižnica države oziroma naroda in je ne glede na svoj uradni naziv odgovorna za zbiranje in ohranjanje praviloma vseh publikacij, ki nastajajo v državi oziroma so stvaritve nekega naroda. Opravlja naslednje dejavnosti: zbira, bibliografsko obdeluje, ohranja in predstavlja obvezni izvod; izdeluje tekočo in retrospektivno nacionalno bibliografijo; ohranja in dopolnjuje reprezentativne zbirke tuje literature, vključno z gradivom, ki se po svoji vsebini nanaša na državo oziroma narod; deluje kot nacionalni bibliografski informacijski center in druge zakonsko predpisane naloge. Knjižnic, ki imajo ta naziv, vendar omenjenih funkcij ne opravljajo, ne uvrščamo med nacionalne knjižnice.

Preglednica 1: Nacionalna knjižnica v letu 2021 (*EPZ – ekvivalent polne zaposlitve)

Na dan 31. 12. 2021 je knjižnična zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice obsegala 2.957.339 (1.930.302 enot knjižnega in 1.027.037 enot neknjižnega gradiva) inventarnih enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih. Letni prirast je znašal 35.404 enot gradiva, odpisanih je bilo 607 enot. 25.062 inventarnih enot oziroma 71 % prirasta je bilo pridobljenega z obveznim izvodom po zakonu. Z nakupom je pridobila 39.881 naslovov elektronskih serijskih publikacij in 422.678 naslovov elektronskih knjig, z obveznim izvodom pa 1.842 naslovov elektronskih knjig in 60 naslovov elektronskih serijskih publikacij. Samostojno je gradila štiri podatkovne zbirke (Spletni arhiv NUK, Slovenska bibliografija, UDK, Spletni Slovenski geslovnik), eno (Digitalna knjižnica Slovenije) pa v sodelovanju z drugimi organizacijami. V Digitalni knjižnici Slovenije je bilo dostopnih 968.179 enot digitalnega gradiva.

Potencialni uporabniki nacionalne knjižnice so vsi prebivalci Slovenije, ki jih je bilo leta 2021 2.107.180. Knjižnica je poročala o 6.720 aktivnih članih knjižnice. Zabeležila je 89.639 fizičnih obiskov knjižnice in 310.631 obiskov spletnega mesta. Skupaj je izposodila 44.729 enot gradiva, pri čemer je bilo 30.846 enot oziroma 69 % gradiva izposojenega na dom. Zabeležila je 312.764 vpogledov v vsebinske enote in 2.587 izposoj elektronskih virov (ki niso na fizičnih nosilcih). Na družbenih omrežjih je imela 1.803 objav. V letu 2021 je bilo v nacionalni knjižnici digitaliziranih 411.811 strani izvirno analognega gradiva. Uporabnikom je bilo posredovanih 23.074 referenčnih informacij. Izobraževanj, ki jih je knjižnica izvedla za uporabnike, se je udeležilo 603 oseb. Vsa izobraževanja so potekala prek spleta.

Narodna in univerzitetna knjižnica je bila v letu 2021 odprta 2.037 ur, imela je 311 uporabniških mest in 14.359 m2 neto uporabne površine. Knjižničnega gradiva v prostem pristopu ni imela. Uporabnikom je bilo na voljo 30 namiznih računalnikov, 1 računalniška mobilna naprava in 2 napravi za preslikovanje/tiskanje.

V letu 2021 so prihodki nacionalne knjižnice znašali 9.280.096 EUR, odhodki pa 9.598.066 EUR. Za nakup knjižničnega gradiva je porabila 1.651.861 EUR. Za nakup gradiva na fizičnih nosilcih je namenila 262.993 EUR oziroma 16 % sredstev, za nakup elektronskih virov pa 1.388.868 EUR oziroma 84 % sredstev. Za izobraževanje zaposlenih je bilo porabljenih 7.381 EUR oziroma 43 EUR na zaposlenega.

V rednem delovnem razmerju je bilo na dan 31. 12. 2021 v nacionalni knjižnici zaposlenih 143,5 delavcev (EPZ) oziroma 145 oseb, med njimi je bilo 11 oseb mlajših od 35 let, 12 oseb je imelo doktorat znanosti, 11 pa znanstveni magisterij. Med vsemi zaposlenimi je bilo 94 (EPZ) oziroma 65,5 % strokovnih knjižničarskih delavcev. 100 zaposlenih se je udeležilo izobraževanj v skupnem obsegu 1.379 ur.

Skip to content