Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Organiziranost splošnih knjižnic v Bolgariji in predstavitev regionalne knjižnice Burgas

Organiziranost splošnih knjižnic v Bolgariji in predstavitev regionalne knjižnice Burgas
6. 12. 2021
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica
Milena Bon

Bolgarija ima že po tradiciji dobro razvito knjižnično mrežo. Korenine bolgarskih knjižnic segajo v sredino 19. stoletja, ko so bile ustanovljene prve javne knjižnice. V času socializma je bil vzpostavljen centralizirani knjižnični sistem z več kot 10.000 knjižnicami različnih vrst. Po letih hitrega razvoja se je število knjižnic v začetku 90. let med prehodom na tržno gospodarstvo resno zmanjšalo. Pomanjkanje finančnih sredstev je oviralo pridobivanje knjig in tehnološki razvoj. Danes obstaja v Bolgariji decentraliziran knjižnični sistem, ki vključuje nacionalno, splošne, visokošolske, šolske in specialne knjižnice.

Pomanjkanje strategije za razvoj in neustrezna politika ministrstva za kulturo sta splošne knjižnice prepustila same sebi. So pa v obdobju 2008–2013 napredovale s pomočjo fundacije Billa & Melinde Gates – ZDA (program “Bolgarske knjižnice – mesto za dostop do informacij in komunikacije za vsakogar”), ki je 960 knjižnic opremilia z računalniki in povezavo s spletom ter tako povečali število uporabnikov splošnih knjižnic (IFLA Library Map Of The World, b. d.).

Glavna gonilna sila za razvoj splošnih knjižnic v zadnjih 25 letih sta torej Fundacija “Globalne knjižnice Bolgarije” (GLBF) (ustanovitelj fundacija Billa & Melinde Gates, 2013) (IFLA Library Map Of The World, b. d.) in informacijsko združenje, ki združujeta prizadevanja bolgarskih knjižničarjev za sprejetje nove knjižnične politike in ustrezne zakonodaje (vključno z zakonom o splošnih knjižnicah iz leta 2009) ter uvedbo inovativnih knjižničnih storitev. Izvajajo tudi številne nepogrešljive dejavnosti, povezane s knjižnico, kot so izvajanje izobraževalnih programov in izdajanje strokovne literature.

Po uradnem registru bolgarskega ministrstva za kulturo je skupno število splošnih knjižnic v Bolgariji 2497. Glede na njihov status in funkcije obstajajo tri vrste splošnih knjižnic: regionalne knjižnice (26), občinske knjižnice (16) in čitalnice (2453) (Bon idr., 2020). Regionalne knjižnice so najbolj razvite splošne knjižnice v državi in tvorijo hrbtenico nacionalne knjižnice mreže ter informacijskih storitev. So središča teritorialne mreže, ki v najbolj oddaljenih regijah zagotavljajo vse širši nabor specifičnih kulturnih in informacijskih storitev prek mreže občinskih in čitalnic. Izvajajo izobraževalne in strokovno-svetovalne dejavnosti, pomagajo državnim in občinskim organom pri izvajanju državne politike na področju knjižničarstva, skrbijo za strokovne standarde in podpirajo delovanje splošnih knjižnic v regijah, vključno z uvajanjem novih informacijskih storitev in komunikacijskih tehnologij. Občinske knjižnice so občinski kulturni zavodi. So osrednje splošne knjižnice na območju posamezne občine in so del nacionalne knjižnične mreže. Njihova glavna naloga je zbiranje, ohranjanje in dajanje v uporabo knjižničnega gradiva, opravljanje domoznanske dejavnosti, podpora čitalnicam v občini in pomoč občinski upravi pri izvajanju kulturne politike na področju knjižničarstva.

Nacionalna knjižnica “Sv. Cirila in Metoda« je državni kulturni zavod državnega pomena. Zbira, ohranja in daje v uporabo tako dragoceno knjižno dediščino kot druge informacijske vire, zbira obvezni izvod, zaradi česar so njene zbirke še posebej dragocene v procesu nacionalne in mednarodne izmenjave informacij.

Zemljeivd
Zemljevid regij v Bolgariji (Fundacija).

Ministrstvo za kulturo usklajuje dejavnosti bolgarskih splošnih knjižnic prek regionalnih knjižnic. Regionalne knjižnice so podrejene ustrezni občini. Čitalnice so najbližje uporabnikom, saj je čitalnica v vsakem bolgarskem mestu in skoraj v vsaki vasi. Čitalnice so bile ustanovljene v 19. stoletju kot bralna središča. Dandanes delujejo kot klubi skupnosti. Raven čitalnic ni enaka po vsej državi in nekatere se precej dobro razvijajo, druge pa zaostajajo. Regionalne knjižnice in čitalnice prejemajo sredstva od države, v nekaterih primerih tudi od lokalne skupnosti. 19 občinskih knjižnic je lokalnih kulturnih ustanov, ki jih občina financira v celoti (IFLA Library Map Of The World, b. d.). Knjižnice niso vključene v enotni vzajemni katalog. Uporabljajo dva online kataloga NALIS in COBISS, nekatere so pa še na listkovnih katalogih.

Regionalna knjižnica Peyo K. Yavorov v Burgasu

Leta 2021 je mesto Burgas dobilo novo, sodobno knjižnico na mestu dotrajane stavbe nekdanje nemške bolnišnice, ki je bila zgrajena leta 1935. Stavba se nahaja na vogalu ulice “Sv. Cirila in Metoda” in ulice “Oborište”. Sprva je delovala kot nemška šola, nato kot bolnišnica, v začetku 90. let prejšnjega stoletja pa je postala neuporabna in se je začela rušiti. Projekt izgradnje novega kulturno-izobraževalnega centra sodobne umetnosti in knjižnice je bil zaključen v približno letu in pol.

Na drugi strani zgradbe so v stekleno fasado vgravirane različne besede s pozitivno konotacijo.
Na drugi strani zgradbe so v stekleno fasado vgravirane različne besede s pozitivno konotacijo. 

V okviru projekta Finlit (Finančno izobraževanje v splošni knjižnici) smo se konec avgusta 2021 partnerji srečali na mednarodnem projektnem sestanku v najnovejši splošni regionalni (pokrajinski/območni) knjižnici v Burgasu ob Črnem morju (edini novi zgradbi splošne knjižnice v zadnjih 20 letih v Bolgariji).

Mednarodni sestanek partnerjev projekta v splošni knjižnici Burgas, avgust 2021
Mednarodni sestanek partnerjev projekta v splošni knjižnici Burgas, avgust 2021

Regionalna knjižnica Peyo K. Yavorov v Burgasu je največja knjižnica na jugovzhodu Bolgarije z več kot 120-letno zgodovino. Ustanovljena bila leta 1888. V svoji dolgi zgodovini se je knjižnica uveljavila kot regionalni knjižnica in kulturni zavod. Knjižnica opravlja funkcije zbiranja, hrambe in dajanja v uporabo gradiva, izvaja referenčno, bibliografsko, informacijsko in založniško dejavnost, kot tudi organizacijsko-metodološke funkcije za območje regije Burgas (Pokrajinska knjižnica Peyo K. Yavorov, 2021).

Njeno poslanstvo je ohranjati in posredovati javnosti obsežno bazo informacij z vseh področij človeškega znanja ter služiti kot informativno in kulturno središče, izvajati digitalizacijo, posvečati skrb invalidnimi osebam ipd. Privlačno in sodobno knjižnično okolje zagotavlja učinkovito izvajanje funkcij in poslanstva ter uveljavitev knjižnice kot izobraževalne, informacijske in kulturne ustanove.

Oddelek za odrasle
Oddelek za odrasle.

Knjižnična zbirka vključuje več kot 600.000 knjig, zvočnih zapisov, rokopisov, izvirnih del burgaških umetnikov (Pokrajinska knjižnica Peyo K. Yavorov, 2021). V različnih oddelkih dela okoli 40 oseb. Financer je država. Knjižnica ponuja široko paleto gradiva: knjige, serijske publikacije, glasbeno gradivo (plošče, kasete, cd/dvd) in strokovno literaturo. Uspešno sodeluje z Občino Burgas, galerijami, muzeji in drugimi knjižnicami. Knjižnica je v zadnjih letih naredila tudi velike korake v smeri digitalizacije kataloga, knjig in fotografij Dostop do .

Regionalna knjižnica Peyo K. Yavorov v Burgasu je prejemnica obveznega izvoda, ki je dolžna hraniti ter zagotavljati njegovo dostopnost uporabnikom (Pokrajinska knjižnica Peyo K. Yavorov, 2021). Na svojem območju ima v mreži 38 knjižnic in 26 čitalnic.

Mreža knjižnic na območju regionalne splošne knjižnice Burgas.
Mreža knjižnic na območju regionalne splošne knjižnice Burgas (Burgas).

Ena glavnih dejavnosti knjižnice je osredotočena na domoznanstvo: zbiranje, ohranjanje in objavljanje gradiva o Burgasu in regiji. Regija Burgas je bila zgodovinsko in je v določeni meri še vedno dom različnih narodov (poleg Bolgarov živijo tu še Grki, Turki, Armenci, Judi).

Regionalna knjižnica Peyo K. Yavorov ni samo prostor, ki hrani knjižno bogastvo Burgasa. Ima dolgo tradicijo dela z otroki in organizacijo različnih dogodkov, kot so srečanja z avtorji, gostovanja razstav, predstavitve knjig in filmov. Uporabniki so vseh starosti in pripadniki razločnih slojev družbe. Ciljne skupine so otroci, dijaki, študenti, profesorji, zaposleni, znanstveniki in drugi.

V knjižnici imajo vse, kar naj bi imela sodobna knjižnica: od prostega pristopa do gradiva s prijetnimi in lepo opremljenimi kotički za uporabo le-tega. V simbiozi z novim ostajajo tudi omare s starimi listkovnimi katalogi, čeprav imajo javno dostopni online katalog. V prostor glasbene zbirke je umeščen klavir in uporabniška mesta, opremljena za poslušanje glasbe.

Telefonska celica za nemoteče opravljanje telefonskih pogovorov uporabnikov
Telefonska celica za nemoteče opravljanje telefonskih pogovorov uporabnikov.

Zanimiva rešitev je prostor za nemoteče opravljanje telefonskih pogovorov sredi knjižnice, v podobi angleške telefonske govorilnice.

Privlačni so prostori otroškega oddelka, ki so opremljeni tudi z napravami za projekcijo interaktivnih iger, kvizov, igranja na klavir ipd.

Otroški oddelek.
Otroški oddelek.

V posebnem prostoru, imenovanem interaktivna soba, imajo nameščene različne sodobne naprave (3D tiskalnik, interaktivno tablo, relief ipd.), kjer poseben demonstrator uči uporabnike uporabe programov in programiranja.

Interaktivna soba
Demonstracija programov v interaktivni sobi.

Regionalna knjižnica Burgas ima sodobno opremljeno dvorano za prireditve in izobraževanja, študijske prostore za študente in raziskovalce, razstavno dvorano in teraso za branje na prostem.

Sodobno opremljena dvorana, v kateri je potekal mednarodni sestanek projekta.
Sodobno opremljena dvorana, v kateri je potekal mednarodni sestanek projekta Finlit.

Knjižnica se je zavezala ekologiji, v vseh prostorih so kartonski koši za ločevanje odpadkov ter veliko zelenja. V času pandemije so namestili tudi napravo za sterilizacijo gradiva.

Sterilizator in eko koši za smeti.
Sterilizator in zraven eko koši za smeti.

V atriju so igrala za otroke, kavarniške mize in bukvarna odpisanih knjig, ki jih lahko ljudje prebirajo ali odnesejo.

Notranje dvorišče z igrali za otroke, kavarno in bukvarno.
Notranje dvorišče z igrali za otroke, kavarno in bukvarno.

Delovanje knjižnice v kombinaciji z Muzejem sodobne umetnosti je preobrazilo dejavnosti, ki se izvajajo v sodobnem skupnostnem centru in že privabljajo nove uporabnike. V sodobno opremljenih prostorih lahko obe instituciji skupaj izvajata ter razvijata kulturne in izobraževalne dejavnosti v mestu Burgas. ((Pokrajinska knjižnica Peyo K. Yavorov, 2021).

Kavarna.
Kavarna.

Poleg centra za sodobno umetnost in knjižnice so v stavbi še moderna kavarna, galerija, turistični informativni center z gradivi o Burgasu, knjigarna in trgovina drugimi ličnimi izdelki za kreativno ustvarjanje.

Galerija.
Center sodobne umetnosti. Galerija.

Viri in literatura:

Bon, M., Dervarič, M., Kavčič-Čolić, A., Marian, M., Marian, T., Morawska, K., Tarnowska, B., Vartonick, R. in Zlateva, E. (2020). Project FINLIT: financial literacy through public libraries (Erasmus +): mapping report. National and University Library of Slovenia. https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2020/2020_03_30_Finlit_MappingIO1.pdf

Burgass. (13. 2. 2020). https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qwNmmfS2AFLv1AH2hqiTvYQFRqM&ll=42.42854063501116%2C27.356634000000017&z=9

Fundacija Globalne knjižnice – Bolgarija: Zemljevid omrežja. (b. d.). https://www.glbulgaria.bg/bg/node/32437

IFLA Library Map of the World. (b. d.). Bulgaria. https://librarymap.ifla.org/countries/Bulgaria#

Pokrajinska knjižnica Peyo K. Yavorov. (2021). https://mal-burgas.com/bg/biblioteka

Skip to content