Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Mednarodno srečanje: Vloga knjižnic v lokalnem okolju

Mednarodno srečanje: Vloga knjižnic v lokalnem okolju
24. 6. 2022
Marjeta Gros 
Mestna knjižnica Kranj
Foto DRagan

7. junija 2022 se je v Mestni knjižnici Kranj odvilo mednarodno srečanje v okviru projekta Newcomer (Erasmus+) z naslovom Vloga knjižnic v lokalnem okolju (angl. Public Libraries and Local Communities). Knjižnica v projektu sodeluje od leta 2020. Cilj dvoletnega projekta je ustvariti mrežo knjižnic, ki se osredotočajo na skupnost, v kateri delujejo. Z izmenjavo najboljših praks in s spodbujanjem knjižničarjev, da razvijejo svoje strokovno znanje, želi projekt povečati kakovost programov, ki jih knjižnice izvajajo za izobraževanje odraslih ter širše podpreti socialno vključenost ranljivejših skupin v knjižnice. Glavna dejavnost projekta je vrsta mednarodnih projektnih srečanj, na katerih vsak partner predstavi najboljše prakse, ki jih izvajajo v knjižnici in s katerimi spodbujajo izobraževanje in socialno vključenost odraslih v lokalnem okolju. Po končanem projektu bodo primeri dobrih praks združeni v priročniku najboljših praks, ki bo na voljo na spletu.
Dogodka so se udeležili direktorji knjižnic in njihovi sodelavci ter partnerji v projektu iz šestih evropskih držav. Srečanje je v celoti potekalo v angleškem jeziku in je bilo vsebinsko zelo bogato ter raznoliko, tako z vidika prispevkov kot tudi predavateljev, ki so prihajali s knjižničarskega in akademskega okolja. 22 predavateljev je predstavilo 19 prispevkov na temo formalnega in neformalnega izobraževanja knjižničarjev ter povezovanja knjižnic z lokalnim okoljem. Trije predavatelji so se srečanju priključili na daljavo preko videokonferenčnega sistema Zoom, samo srečanje pa je potekalo v živo. Dogodek je s svojim uvodnim nagovorom podprl župan občine Kranj, Matjaž Rakovec, vse nastopajoče in udeležence pa je pozdravila tudi direktorica Mestne knjižnice Kranj, Maja Vunšek.
Strokovni del posvetovanja je otvorila direktorica organizacije Public Libraries 2030, Ilona Kish, ki je predstavila namen organizacije in koncept projekta Newcomer, s kratkim nagovorom pa se ji je po

Slika 1: Direktorica organizacije Public Libraries 2030, Ilona Kish

virtualni povezavi priključil Erik Boekesteijn iz Nacionalne knjižnice na Nizozemskem, ki je koordinatorica projekta. V prvem sklopu predavanj so svoje prispevke predstavili projektni partnerji, ki prihajajo iz knjižnic ali organizacij, ki podpirajo razvoj knjižnic. Dr. Hannelore Vogt, direktorica Mestne knjižnice Köln (Stadtbibliothek Köln) je predstavila Medkulturno delo v kölnski splošni knjižnici (Intercultural work at Cologne Public Library).V svoji knjižnici izvajajo vrsto dejavnosti, ki so namenjene različnim ciljnim skupinam. Med drugim lahko priseljenci v knjižnici spoznajo več o življenju v Nemčiji in izpopolnijo svoje znanje jezika. Lenka Pruckova, direktorica splošne knjižnice v mestu Olomouc na Češkem (Knihovna mesta Olomouce) je delo njihove knjižnice povzela s prispevkom Ali so lahko češke knjižnice med najboljšimi? (Can Czech libraries make it to the top?). Predstavila je tudi, kakšne so zahteve glede izobrazbe in kompetenc za delov v knjižnici na Češkem. Vladana Pillerova iz Nacionalne knjižnice v Pragi (National Library) je predstavila zelo aktualno temo, njihovo odzivanje na trenutne razmere v Ukrajini z naslovom Vloga knjižnic pri integraciji beguncev iz Ukrajine (The role of libraries in the integration of newcomers from Ukraine). Predstavila je različne dejavnosti in informacije, ki so jih pripravili za begunce iz Ukrajine. Veliko dejavnosti je namenjeno otrokom, ki se bodo naslednje šolsko leto vključili v njihovo šolanje Simona Villa in Riccardo Demicelis, ki prihajata iz organizacije, ki skrbi za razvoj knjižnic v Italiji (CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo) sta predstavila delo njihove organizacije s prispevkom Lokalni knjižničar v CSBNO v Italiji (Community librarianship in CSBNO in Italy). Predstavila sta na kakšen način kreirajo nove storitve za knjižnice. Pri tem uporabljajo nov pristop, to je oblikovalsko mišljenje (design thinking). David Bul iz organizacije CUBISS na Nizozemskem, ki skrbi za razvoj knjižnic in izobraževanje knjižničarjev, je predstavil izobraževanje za knjižničarje na Nizozemskem, prispevek je nosil naslov Sistem za upravljanje učenja – (Learning Management System (LMS) fort he Dutch Librarian (Public) Community). V zadnjem predavanju v sklopu partnerjev projekta sta se predstavili Kristine Bruun in Britta Hedegaard Chrristensen, ki prihajata iz splošne knjižnice na Danskem (Aarhus Libraries/DOKK1 Denmark). Osredotočili sta se na pridobivanje novih uporabnikov v prispevku Novi uporabniki v splošni knjižnici Aarhus (Outreach and New Users in the Aarhus Libraries). Knjižnica organizira različne dogodke v lokalnem okolju, kjer predstavi svoje dejavnosti širši javnosti.

Slika 2: Udeleženci mednarodnega srečanja: Vloga knjižnic v lokalnem okolju

Drugi sklop predavanj je bil namenjen delovanju našega knjižničnega sistema in dobrim praksam iz knjižnic, pričel pa se je z dvema predavanjema iz Mestne knjižnice Kranj. Alenka Štrukelj (Andragoški center Republike Slovenije) se je pridružila virtualno, skupaj z Majo Kenda sta predstavili uspešen projekt Družinskega branja z naslovom Družine, pismenost, knjižnice (Families, literacy and libraries). Družinsko branje je projekt zasnovan za spodbujanje branja v družini, za branje so pripravljene kvaliteten in raznovrstne knjige. Nina Svetelj je v zanimivem kratkem filmu predstavila projekt Evropski izziv (EU Challenge). Namen projekta je državljane bolje vključiti v oblikovanje našega javnega prostora, kot je knjižnica.

Namen naslednjih predstavitev je bil predstaviti organiziranost delovanja splošnih knjižnic v Sloveniji. Način pridobitve formalne izobrazbe in predstaviti organizacije ter združenja, ki podpirajo, ter skrbijo za izobraževanje in razvoj knjižničarjev tekom njihovega dela. Iz akademskega okolja se je posvetovanju pridružila prof. dr. Polona Vilar iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s prispevkom Formalno izobraževanje za knjižničarje v Sloveniji (Formal education for public librarians in Slovenia). Damjana Vovk iz Narodne in univerzitetne knjižnice ter predsednica ZBDS je nastopila s prispevkoma Skupaj v iskanju znanja: v sodelovanju z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (Together in Pursuit of Knowledge: connected by The Slovenian Library Association) in Ustvarjanje knjižničarja: vloga Narodne in univerzitetne knjižnice (The Making of a Librarian: the Role of National and University Library). Mag. Aleš Klemen iz Mestne knjižnice Ljubljana je predstavil Združenje splošnih knjižnic (Connecting Slovenian public libraries). Vanj so vključene vse slovenske splošne knjižnice, med drugim skrbi za povezano delovanje splošnih knjižnic. Območne knjižnice, predvsem pa njihove naloge, so bile osrednja tema prispevka Polonce Kavčič (Goriška knjižnica Franceta Bevka)  Posebne naloge osrednjih splošnih knjižnic v Sloveniji (Slovenian Central Public Libraries special tasks). V Sloveniji imamo deset osrednjih območnih knjižnic, ki izvajajo še posebne naloge za svoja območja.

Slika 3: Udeleženci mednarodnega srečanja

Zadnji sklop predavanj je bil namenjen dobrim praksam iz različnih slovenskih knjižnic. Mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, je predstavil prispevek z naslovom Nacionalna kontaktna točka za državljansko znanost: priložnost za sodelovanje med akademskimi in splošnimi knjižnicami (National Contact Point for Citizen Science: an opportunity for collaboration between academic and public libraries). Dr. Alenka Kavčič Čolić in Milena Bon iz Narodne in univerzitetne knjižnice sta predstavili prispevek Usposabljanje knjižničarjev za kombinirano poučevanje: primer projekta FINLIT (Training librarians for blended teaching: the case of FINLIT project). FINLIT je projekt, s katerim želijo usposobiti in opolnomočiti knjižničarje splošnih ter drugih knjižnic kot neformalnih izobraževalcev, da na svojih območjih razvijajo finančno pismenost odraslih. Zadnji prispevek v tem sklopu je bil Spletna prihodnost – Kako najstniki doživljajo družbena omrežja (What the Future Wants – How teenagers experience social media). Ppredstavila nam ga je Tina Saražin iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Projekt je namenjen mladim in raziskuje, kaj si v dobi tehnologije in hitrega tehnološkega napredka želijo mladi, kaj jih zanima, kaj jih moti … Mlade želi spodbuditi h kritičnemu mišljenju pri uporabi novih tehnologij in družabnih omrežij.

Slika 4: Udeleženci mednarodnega srečanja: Vloga knjižnic v lokalnem okolju

V projektu sodeluje tudi dr. R. David Lankes, ameriški profesor, ki se osredotoča predvsem na prihodnost knjižničarstva in njegovo vlogo v današnji družbi. Srečanje je obogatil s svojim predavanjem, pridružil se je preko virtualne povezave in nam predal nekaj navdihujočih misli o knjižnicah ter vlogi knjižničarjev v prihodnosti.
Srečanje, kjer so bili navzoči knjižničarji iz različnih delov Slovenije in različnih evropskih držav, je bilo zanimivo za vse udeležence, saj je bilo vsebinsko celovito pokrilo delovanje različnih področij knjižničarstva. Stkala so se nova poznanstva, odprla različna vprašanja in razprave o prihodnosti našega poklica. Mednarodno srečanje je obogatilo naša dosedanja znanja in nam prineslo nove ideje za naše nadaljnje delo.

Skip to content