Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
5. 7. 2023
Alenka Peterka
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Alenka Peterka

Začetki
Pravna fakulteta, kot ustanovna članica Univerze v Ljubljani, je na pobudo dr. Gregorja Kreka svojo knjižnico ustanovila že leta 1920. Dr. Gregor Krek, cenjen pravnik, glasbenik in knjižničar, je po vzoru knjižnic v tujini, predvsem Centralne knjižnice v justični palači na Dunaju, zasnoval smotrno postavitev knjižničnega gradiva po področjih, ki jo uporabljamo še danes. Vlogo upravnika profesorske knjižnice je opravljal vse do smrti. Dr. Gregor Krek je imel pomembno vlogo tudi pri ustanovitvi današnje Centralne pravosodne knjižnice.

Mala čitalnica

Slika 1: Mala čitalnica (foto: A. Peterka)

Knjižnica se je najprej imenovala Profesorska biblioteka juridične fakultete, samo ime pa nakazuje, da je bila prvotno namenjena le predavateljem na fakulteti in podpori njihovega znanstvenega dela. Študentom so bile na voljo seminarske knjižnice, in sicer so bili najprej organizirani pravnozgodovinski seminar, narodnogospodarski seminar, seminar za javno upravo, seminar za civilno pravo in seminar za kazensko pravo. Nekoliko kasneje je bil ustanovljen tudi seminar za mednarodno zasebno pravo. Zasluga dr. Gregorja Kreka je, da so bila vsa dela seminarskih knjižnic vključena v skupni listkovni katalog, s čimer je skušal preprečiti dvojno nabavo knjig.

Velika čitalnica

Slika 2: Velika čitalnica (foto: A. Peterka)

Leta 1932 je začela delovati posebna študentska čitalnica, opremljena je bila z učbeniki in uradnimi glasili. Leta 1938 se je knjižnica uradno preimenovala v Knjižnico pravne fakultete, od takrat je namenjena tako profesorjem kot študentom. V začetnem obdobju so bili za gradnjo knjižnične zbirke zelo pomembni darovi, saj proračunskega denarja ni bilo dovolj. Leta 1934 je bil celo uveden t. i. bibliotečni prispevek za študente. Knjižnica je prejela nekaj daril v denarju, precej publikacij pa je pridobila v zameno za Zbornik znanstvenih razprav, ki ga izdaja fakulteta, in iz različnih zapuščin, med drugim tudi profesorjev fakultete. Veliko knjig je bilo podarjenih tudi s strani Organizacije združenih narodov in Carnegiejeve ustanove.

Omara z novostmi, šahovski kotiček in v ozadju prostor za skupinsko učenje

Slika 3: Omara z novostmi, šahovski kotiček in v ozadju prostor za skupinsko učenje (foto: A. Peterka)

Današnji čas
Prelomno je bilo leto 2000, ko se je Pravna fakulteta preselila iz poslopja Univerze v Ljubljani v prenovljene prostore nekdanje Tiskarne ljudske pravice. Fakulteta, predvsem pa knjižnica, je s selitvijo pridobila nove, sodobno opremljene prostore, v katerih hrani približno 145.000 enot gradiva z vseh področij prava, v manjšem obsegu pa tudi filozofska in zgodovinska dela. Knjižnici pripada veliko skladišče, kjer je shranjeno gradivo, izdano pred letom 2000. Novejše gradivo je v prostem pristopu.

Skladišče

Slika 4: Skladišče (foto: A. Peterka)

Delovanje knjižnice je usmerjeno predvsem v nudenje podpore raziskovalnemu delu in študijskemu procesu na fakulteti, sicer pa je na voljo tudi širši javnosti. Knjižnica ima na voljo svetlo čitalnico s približno 200 čitalniškimi mesti. Dostop do spletnih informacijskih virov je mogoč z računalnikov v knjižnici oziroma preko oddaljenega dostopa. Trenutno je v knjižnici zaposlenih šest oseb, dve skrbita za izposojo gradiva, medknjižnično izposojo in svetovanje uporabnikom, ostali pa za nabavo in obdelavo gradiva ter vnos bibliografij raziskovalcev v sistem COBISS.

Knjižnični računalniki, v ozadju aktualne revije

Slika 5: Knjižnični računalniki, v ozadju aktualne revije (foto: A. Peterka)

Knjižnica se odziva na spremembe v okolju in potrebe uporabnikov, razvija nove storitve in ponuja prijazen prostor za učenje in delo. V času pandemije, na primer, je knjižnica izposojo gradiva izvajala tudi preko pošte in gradivo brezplačno pošiljala uporabnikom. Da je knjižnično gradivo lahko hitreje krožilo med uporabniki, je knjižnica kupila sterilizator knjig. V zadnjem času knjižnica uporabnikom omogoča, da svoje elektronske naprave shranijo in polnijo v ustrezni polnilni omari.

Najnovejši pridobitvi – sterilizator knjig in polnilna postaja za elektronske naprave

Slika 6: Najnovejši pridobitvi – sterilizator knjig in polnilna postaja za elektronske naprave (foto: A. Peterka)

Knjižnica organizira tudi razstave, bodisi ob ključnih dogodkih na fakulteti, kot so konference, obletnice in podobne prireditve, bodisi tematske razstave, ki obiskovalcem približajo delo in študij na fakulteti. V veliki čitalnici si je mogoče ogledati stalno razstavo, ki je bila pripravljena ob 90-letnici fakultete in prikazuje njen zgodovinski razvoj. Fotografije preteklih razstav si je še vedno mogoče ogledati na Facebook strani knjižnice.

Trenutna razstava »Viri rimskega in kanonskega prava«

Slika 7: Trenutna razstava »Viri rimskega in kanonskega prava« (foto: A. Peterka)

Knjižnica se nahaja na naslovu: Poljanski nasip 2, Ljubljana
Delovni čas je od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 20.00 in ob petkih od 8.00 do 14.00 (julij in avgust vse dni od 8.00 do 14.00).
Elektronski naslov knjižnice
Telefon: 01 42 03 231
Več informacij najdete na spletni strani in Facebook strani knjižnice.

Viri in literatura

Kranjc, J. (2019). Gregor Krek, njegovo delo v pravosodju in prispevek k oblikovanju pravosodne knjižnice. Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti, 59(2),  157-179.

Kušej, G., Sajovic, B. (1954). Pravna fakulteta v prvih treh desetletjih: (1919-1949). Uradni list LRS, 24, 195-226.

Modic, R. (ur.). (1969). Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani: 1919-1969. Univerza v Ljubljani.

Urbanija, M. (1973). Razvoj knjižnice Pravne fakultete od njene ustanovitve leta 1920 do leta 1973 [bibliotekarska naloga]. Samozaložba.

Skip to content