Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Katalogizacija sestavnih delov v obliki ocene, kritike, recenzije ali poročila o dogodku v Narodni in univerzitetni knjižnici

Katalogizacija sestavnih delov v obliki ocene, kritike, recenzije ali poročila o dogodku v Narodni in univerzitetni knjižnici
27. 12. 2023
Daniela Škerget
Narodna in univerzitetna knjižnica
Arhiv NUK

Izvleček
Namen tega prispevka je ponuditi nekaj primerov za enotnejšo katalogizacijo sestavnih delov (člankov) v obliki ocene, kritike in recenzije znanstvenih, strokovnih ali leposlovnih monografij, razstav, gledaliških, lutkovnih, opernih ali plesnih predstav, koncertov, zvočnih posnetkov, stripov ipd., prav tako pa tudi za katalogizacijo sestavnih delov v obliki poročila o posameznih odmevnejših dogodkih (srečanjih, konferencah, festivalih ipd.). V prispevku je ponujenih nekaj rešitev za katalogizacijo le-teh po zgledu Narodne in univerzitetne knjižnice. Enotno oblikovani in popolni bibliografski zapisi omogočajo, da je iskanje po katalogu natančnejše, in s tem olajšajo delo bibliotekarjev informatorjev.

Ključne besede: katalogizacija, članki, sestavni deli, ocene, poročila

Uvod
V Narodni in univerzitetni knjižnici (dalje NUK) za potrebe Slovenske bibliografije člankov poleg znanstvenih, strokovnih, poljudnih in leposlovnih sestavnih delov sistematično katalogiziramo tudi ocene, kritike in recenzije znanstvenih, strokovnih ali leposlovnih monografij, razstav, gledaliških, lutkovnih, opernih ali plesnih predstav, koncertov, zvočnih posnetkov, stripov ipd., prav tako pa tudi poročila o posameznih odmevnejših dogodkih (srečanjih, konferencah, festivalih ipd.). Namen tega prispevka je ponuditi nekaj izhodišč za enotnejšo katalogizacijo le-teh. Enotno oblikovani in popolni bibliografski zapisi omogočajo, da je iskanje po katalogu natančnejše, in s tem olajšajo delo bibliotekarjev informatorjev.

Slika 1 Primer ocene iz Slovenske bibliografije člankov za leto 1951 (vir Slovenska bibliografija

Slika 1: Primer ocene iz Slovenske bibliografije člankov za leto 1951 (vir: Slovenska bibliografija. Časopisje in knjige; Članki in leposlovje v časopisju in zbornikih, 5, 1951)

Nekaj definicij iz Bibliotekarskega terminološkega slovarja (2009):

Ocena je kritičen prikaz z vrednotenjem objavljenega, izvedenega dela (Kanič idr., 2009, str. 216).

Kritika je strokovno mnenje o objavljenem, izvedenem delu (Kanič idr., 2009, str. 165).

Recenzija:

  1. Neobjavljeno strokovno mnenje o kakovosti, ustreznosti kakega dela pred objavo.
  2. Bibliografska opomba, ki kritično vrednoti vsebino bibliografske enote.
  3. Poročilo o objavljenem delu (Kanič idr., 2009, str. 276).

Pri katalogizaciji sestavnih delov upoštevamo pomen pod točko 3.

Poročilo je dokument, publikacija, ki navadno uradno seznanja z dogajanjem, stanjem, npr. letno poročilo, raziskovalno poročilo (Kanič idr., 2009, str. 245).

Bibliotekarski terminološki slovar poročila o dogodku ne specificira, definicija gesla »poročilo« pa ne ustreza povsem poročilu o dogodku v obliki sestavnega dela.

Formalna obdelava sestavnih delov v obliki ocene, kritike, recenzije ali poročila o dogodku
Pri katalogizaciji sestavnih delov v obliki ocene, kritike, recenzije ali poročila o dogodku je največ posebnosti pri oblikovanju polja 200 – Naslov in navedba odgovornosti, podpolja 200a – Stvarni naslov, opombe 300a – Splošna opomba (format COMARC/B) in vsebinske obdelave.

Oblikovanje naslovov
Pri oblikovanju naslova pri sestavnih delih v obliki ocene načeloma velja, da lahko naslov, če je le-ta bistveno predolg, smiselno skrajšamo, in to označimo s tremi pikami (znak za izpuščanje oziroma opuščanje).

Primer oblikovanja skrajšanega naslova za oceno literarne študije:
200a Marija Stanonik, Iz kaosa kozmos …

Slika 2 Oblika naslova iz predloge (vir Prispevki za novejšo zgodovino,

Slika 2: Oblika naslova iz predloge (vir: Prispevki za novejšo zgodovino, 36, št. 1/2, 1996, str. 287)

Če bi želeli zapisati polni naslov tega sestavnega dela, bi celotno navedbo prenesli v podpolje 200a – Stvarni naslov (format COMARC/B) in ga ne bi delili na stvarni naslov in dodatek/dodatke k naslovu (naslov je grafično naveden v enotni obliki):

200a Marija Stanonik, Iz kaosa kozmos. Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941–1945. Društvo za proučevanje zgodovine, literature in antropologije, Ljubljana 1995, 400 strani. (Borec; Ecce homo, 538–539)

Slika 3 Primer oblikovanja skrajšanega naslova za oceno literarne študije

Slika 3: Primer oblikovanja skrajšanega naslova za oceno literarne študije (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer delitve naslova ocene koncerta na naslov in dodatek k naslovu (grafično se razlikujeta):

200a Rosarum Flores
200e Festival Sevicq Brežice 2020

Slika 4: Delitev naslova na naslov in dodatek k naslovu (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 4: Delitev naslova na naslov in dodatek k naslovu (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer naslova dvojezične ocene stripa v slovenščini in angleščini (ocena stripa Zoran in Ivan Smiljanić: Črni plamen):

200a Zadimljeno zrcalo
200d Smoke & mirror

Slika 5: Dvojezična ocena stripa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 5: Dvojezična ocena stripa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Oblikovanje opomb
Za vse obravnavane sestavne dele velja, da v primeru, ko iz naslova ali dodatka k naslovu ni razvidno, za katero monografijo, razstavo, predstavo, dogodek ipd. gre, prosto oblikujemo opombo v polju 300 – Splošna opomba (format COMARC/B).

Primer starejšega zapisa za oceno likovne razstave (naslov sestavnega dela je Kolaži; umetnico navedemo v polju 600 – Osebno ime kot predmetna oznaka formata COMARC/B):
300a Klementina Golja razstavlja grafike na Majskem salonu v Jakopičevem paviljonu

Slika 6: Ocena likovne razstave, primer starejšega zapisa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 6: Ocena likovne razstave, primer starejšega zapisa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer za oceno gledališke predstave (naslov sestavnega dela je Peklenskost neminljivosti, dodatek k naslovu pa: tržaška premiera Tavčarjeve »fantazije«):
300a Josip Tavčar: Pekel je vendar pekel. Režija Marko Sosič

Slika 7: Ocena gledališke predstave, primer starejšega zapisa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 7: Ocena gledališke predstave, primer starejšega zapisa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer za oceno koncerta (naslov sestavnega dela je Dobro, gladko petje):
300a Koncert Slovenskega komornega zbora, Slovenskega komornega orkestra, sopranistke Pije Brodnik in altistke Veronike Fink-Menvielle v Slovenski filharmoniji. Dirigent Mirko Cuderman

Slika 8: Ocena koncerta, primer starejšega zapisa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 8: Ocena koncerta, primer starejšega zapisa (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer za oceno leposlovne knjige (naslov sestavnega dela je Znanstveno dostojno in človeško spoštljivo):
300a Fran Eller: Znane in neznane poezije. Ocena knjige

Slika 9: Ocena leposlovne knjige (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 9: Ocena leposlovne knjige (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer poročila o dogodku (naslov sestavnega dela je Ko se povežeta sever in jug južnoslovanskega prostora, ko se poveže skoraj vsa Evropa):
300a Poročilo s prve Mednarodne znanstvene konference Bolgarija – Makedonija – Slovenija: medkulturni dialogi v 21. stoletju

Slika 10: Poročilo o dogodku (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 10: Poročilo o dogodku (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Vsebinska obdelava sestavnih delov v obliki ocene, kritike, recenzije ali poročila o dogodku v Narodni in univerzitetni knjižnici
Največ posebnosti pri katalogizaciji ocen, kritik, recenzij ali poročil o dogodkih je pri vsebinski obdelavi. Za vsebinsko obdelavo vseh obravnavanih sestavnih delov v NUK velja, da za njihov opis uporabljamo enotno geslo »ocene in poročila« v polju 610 – Prosto oblikovane predmetne oznake (format COMARC/B), v podpolju 675a – Vrstilec (format COMARC/B) pa je k osnovnemu vrstilcu UDK dodan še splošni privesni vrstilec za obliko (049.3), razen pri leposlovju, kjer dodamo osnovnemu vrstilcu za književnost .09 (za oceno slovenskega leposlovnega dela 821.163.6.09).

Slika 11: Razlaga splošnega privesnega vrstilca za obliko (049.3) v UDCMRF12 (zaslonska slika)

Slika 11: Razlaga splošnega privesnega vrstilca za obliko (049.3) v UDCMRF12 (zaslonska slika)

Posebnost vsebinske obdelave obravnavanih sestavnih delov v NUK je tudi navedba avtorja/avtorice in/ali naslova obravnavanega dela v podpolju 610a – Predmetna oznaka (format COMRAC/B). Navedba avtorja/avtorice se oblikuje v obliki Priimek, Ime – za dvopičjem v istem podpolju 610a navedemo še naslov dela:
610a Priimek, Ime: Naslov dela

V primeru dveh ali treh avtorjev/avtoric v podpolju 610a navedemo le prvega/prvo, če je avtorjev več, pa v podpolju 610a vnesemo le naslov dela:

610a Naslov dela

Primer izpolnjenega polja 610 s ključnimi besedami za oceno oziroma literarno kritiko pesniške zbirke:
610a ocene in poročila

a Škrjanec, Tone: Nekaj o nas kot živalih
a slovenska književnost
a slovenska poezija
a pesniške zbirke
a literarne kritike

Podpolje 675a v tem primeru izpolnimo z vrstilcem 821.163.6.09.

Slika 12: Ocena pesniške zbirke (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 12: Ocena pesniške zbirke (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer izpolnjenega polja 610 s ključnimi besedami za oceno oziroma poročilo o festivalu animiranega filma Zebra:
610a ocene in poročila
a Zebra
a animirani filmi
a festivali

Podpolje 675a izpolnimo z vrstilcem 791.228(049.3) (ocena animiranih filmov) ali podrobnejšim vrstilcem 791.228.079(049.3) (ocena festivala animiranih filmov), kar je seveda odvisno od dejanske vsebine sestavnega dela.

Slika 13: Festival animiranega filma Zebra (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 13: Festival animiranega filma Zebra (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Primer izpolnjenega polja 610 s ključnimi besedami za oceno monografije s področja ekologije (delo več avtorjev):
610a ocene in poročila
a Plastic Pollution and Marine Conservation
a ekologija
Podpolje 675a izpolnimo z vrstilcem 502/504(049.3).

Slika 14: Primer ocene – ekologija (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Slika 14: Primer ocene – ekologija (zajem zaslona segmenta COBISS3 katalogizacije)

Še zanimivost: Ocene monografskih publikacij so bile v listkovnem katalogu NUK ročno dopisane tudi na listek za obravnavano monografijo. Pri starejših zapisih v COBISS-u so se ti podatki (po postopku digitalizacije) z listkov prenesli v območje opomb v bibliografskem zapisu za monografijo.

Nekaj primerov poizvedb o ocenah in poročilih v sistemu COBIB
Pri poizvedbah o ocenah in poročilih v COBIB upoštevamo, da je podatek naveden v podpolju 675a in v polju 610. Upoštevamo tudi, da v NUK res dokaj dosledno uporabljamo geslo »ocene in poročila«, v preostalih knjižnicah pa je zelo pogosto tudi geslo »recenzija«. Tudi splošnega privesnega vrstilca za obliko (049.3) ne uporabljajo vsi katalogizatorji.

Poizvedba o sestavnih delih, ki so ocene publikacij s splošno ekološko vsebino in imajo splošni privesni vrstilec za obliko (049.3):

dc=*(049.3) and uc=502*/art

V bazi NUK dobimo s to poizvedbo 111 zapisov, v vzajemni bazi COBIB pa 143 (datum poizvedbe 18. 10. 2023).

ocene and uc=502*/art

V bazi NUK dobimo s to poizvedbo 130 zapisov, v vzajemni bazi COBIB pa 197 (datum poizvedbe 18. 10. 2023).

Podatki se zelo spremenijo pri naslednji poizvedbi:

ocen* and uc=502*/art

V bazi NUK dobimo s to poizvedbo 205 zapisov, v vzajemni bazi COBIB pa 440 (datum poizvedbe 18. 10. 2023). Ti zapisi vsebujejo vse izpeljanke korena ocen-, tudi če se nahajajo v povzetkih ali izvlečkih (polje 330 formata COMARC/B) ali naslovih ali tudi v ključnih besedah, kot na primer beseda ocenjevanje.

recenz* and uc=502*

V bazi NUK dobimo s to poizvedbo 60 zapisov, v vzajemni bazi COBIB pa 200 (datum poizvedbe 18. 10. 2023).

recenz* and ocene and uc=502*

V bazi NUK dobimo s to poizvedbo 58 zapisov, v vzajemni bazi COBIB pa 101 (datum poizvedbe 18. 10. 2023).

Še nekaj primerov iskalnih zahtev po ključnih besedah:

kw=ocene in poročila/art

V bazi NUK dobimo s to poizvedbo 69.031 zapisov, v vzajemni bazi COBIB pa 75.505 (datum poizvedbe 18. 10. 2023). Večino teh zapisov smo kreirali v NUK.

kw=recenz*/art

V bazi NUK dobimo s to poizvedbo 17.700 zapisov, v vzajemni bazi COBIB pa 63.043 zapisov (datum poizvedbe 18. 10. 2023). Od tega smo v NUK kreirali le 4.159 zapisov, od teh ima tudi geslo ocene 3.825 zapisov, geslo ocene in poročila pa 3.823 zapisov

(kw=recenz*/art and cr=nuk* and ocene and poročila, datum poizvedbe 18. 10. 2023).

Ta podatek pove, da v bazi NUK precej dosledno uporabljamo geslo »ocene in poročila«, kar olajša pridobitev ustrezne informacije.

Zaključek
Pri katalogizaciji sestavnih delov v obliki ocene, kritike, recenzije ali poročila o dogodku se katalogizatorji srečujemo z veliko izzivi (oblikovanje naslova, opomb in določanje ključnih besed). V prispevku je bilo ponujenih nekaj rešitev za katalogizacijo le-teh po zgledu Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so jih bibliografi uvedli za oblikovanje Slovenske bibliografije člankov.

Če katalogizatorji rešitev za svoje dileme pri katalogizaciji obravnavanih sestavnih delov niso našli v tem prispevku, lahko svoja vprašanja naslovijo na oddelek Nacionalni bibliografski center (NBC) Narodne in univerzitetne knjižnice, in sicer na elektronski naslov obdelava@nuk.uni-lj.si.

Viri in literatura

COMARC/B: format za bibliografske zapise (2023). IZUM. https://edu.cobiss.net/si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=1_Comarc_B_svn

Deželak-Barič, V. (1996). Marija Stanonik, Iz kaosa kozmos. Prispevki za novejšo zgodovino, letn. 36, (št. 1/2), str. 287–292. https://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/21/Prispevki_za_novejso_zgodovino_1996_1-2.pdf#page=280

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P., in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije; Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kovač, T., Pelhan, A., Zupanc, Š., Rozman, D., Rupar Korošec, M., Sternad, M., in Vrhovšek, D. (2006). Univerzalna decimalna klasifikacija: priročnik. Narodna in univerzitetna knjižnica

Slovenska bibliografija. Časopisje in knjige; Članki in leposlovje v časopisju in zbornikih, 5, 1951. (1953). Državna založba Slovenije

UCDMRF12 (4. elektronska izd.). (2020). UDK konzorcij; Narodna in univerzitetna knjižnica

Skip to content