Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dotok kontinuiranih virov v prvem in drugem četrtletju 2022

Dotok kontinuiranih virov v prvem in drugem četrtletju 2022
26. 10. 2022
Arhiv NUK

Izvleček
V članku je predstavljen dotok kontinuiranih virov v prvem in drugem četrtletju leta 2022, dotok je razdeljen po knjižnicah, ki prejemajo obvezni izvod, ter v posameznem četrtletju tudi po mesecih.

Ključne besede: kontinuirani viri, obvezni izvod, OOK, knjižnica, četrtletje


1 Uvod
Pregled dotoka kontinuiranih virov v prvem in drugem četrtletju leta 2022 nam bo prikazal, kolikšen je bil dotok kontinuiranih virov (v nadaljevanju KV). Zakon o obveznem izvodu publikacij (2006) namreč v prvi točki 13. člena določa, da je Narodna in univerzitetna knjižnica kot nacionalna depozitarna organizacija dolžna sprejemati, zbirati, obdelovati, hraniti in dajati v uporabo obvezni izvod.

Pregled dotoka je narejen po načelu primerjave med Narodno in univerzitetno knjižnico (v nadaljevanju NUK) ter Univerzitetno knjižnico Maribor (v nadaljevanju UKM) ter med osrednjimi območnimi knjižnicami (v nadaljevanju OOK). V skupino OOK sta vključeni tudi obe zamejski knjižnici v Trstu (Narodna in študijska knjižnica) in Celovcu (Slovenska študijska knjižnica). Vsi obravnavani podatki, ki bodo predstavljeni, so pridobljeni prek sistema Cobiss3 iz segmenta Izpisi.

2 Prvo četrtletje
V prvem četrtletju leta 2022 smo kot obvezni izvod prejeli 21.178 kosov obveznega izvoda KV.

2.1 NUK in UKM
V prvih treh mesecih leta 2022 je NUK prejel 6.357 kosov obveznega izvoda ter UKM 6.273 kosov. Skupaj sta obravnavani knjižnici prejeli 12.630 kosov obveznega izvoda KV. Tako je UKM prejel za 1,32 % manj obveznega izvoda KV kot NUK.

V januarju smo tako v NUK-u prejeli 2.575 kosov obveznega izvoda, medtem ko je UKM prejel 2.582, skupaj 5.157 kosov. Razlika je v januarju v prid UKM-a, kar lahko pripišemo temu, da smo v začetku leta 2022 oziroma konec leta 2021 prejeli več reklamiranih izvodov, ki so bili namenjeni UKM-u in so bili vneseni v bazo Cobiss3/Zaloga januarja. S tem je v januarju UKM »prehitel« NUK v prejemu obveznega izvoda. Druga dva meseca, februar in marec, pa je več izvodov prejel NUK. Najmanj obveznega izvoda sta knjižnici prejeli v februarju, in sicer skupaj 2.530 kosov. To je več kot polovica manj od tega, kar smo prejeli v januarju (5.157 kosov oziroma 49,06 % prejema v januarju).

NUK je kljub manjšemu dotoku v januarju še vedno prejel v povprečju 2.119 kosov obveznega izvoda na mesec. V obravnavanem obdobju pa je UKM v povprečju prejel za 28 kosov gradiva na mesec manj kot NUK.

tabela 1
Legenda tabele: n – število, % – odstotek, x̄ – povprečje, Σ – vsota

Tabela 1: Posredovano število obveznih izvodov po mesecih in knjižnicah (NUK in UKM Q1)

2.2 OOK
V prvem četrtletju leta 2022 sta največ obveznega izvoda med OOK in obema zamejskima knjižnicama prejeli Osrednja knjižnica Celje in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Omenjeni knjižnici sta prejeli enako število obveznega izvoda KV, in sicer 724 kosov. Januarja sta prejeli 329 kosov, februarja 171 kosov in marca 224 kosov obveznega izvoda (skupaj 724 kosov).

Razlika med prvima dvema knjižicama in zadnjo knjižnico je 17 kosov oziroma je zadnja knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana, prejela 97,65 % vsega prejema, kot sta ga prejeli Osrednja knjižnica Celje in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.

Največji dotok obveznega izvoda KV je bil v januarju, ko so knjižnice skupaj prejele 3.920 kosov, in najmanjši v februarju, 1.982 kosov. Dotok v februarju pomeni komaj polovico dotoka, prejetega v januarju. Skupaj so obravnavane knjižnice, vključno z marcem, prejele 8.548 kosov obveznega izvoda KV.

Povprečje dotoka gradiva med vsemi OOK je v prvem četrtletju bilo 237,44 kosa. Z grafa 1 vidimo, da je povprečje visoko, kar pomeni, da je razlika v prejemu obveznega izvoda med posameznimi knjižicami velika, saj samo prve štiri knjižnice presegajo povprečje v obravnavanem obdobju. Druge knjižnice pa povprečja ne dosegajo, kar pomeni, da je razkorak med knjižnico, ki je prejela največ obveznega izvoda, in knjižnico, ki je le-tega prejela najmanj, velik.

tabela 2
Legenda tabele: n – število, % – odstotek, x̄ – povprečje, Σ – vsota

Tabela 2: Posredovano število obveznih izvodov po mesecih in knjižnicah (OOK Q1)

graf 1

Graf 1: Povprečen dotok gradiva glede na skupno povprečje dotoka po OOK v Q1

3 Drugo četrtletje 
V drugem četrtletju leta smo prejeli 17.529 kosov obveznega izvoda, največ v maju, 8.121 kosov, in najmanj v aprilu, 3.738 kosov.

3.1 NUK in UKM
V drugem četrtletju sta NUK in UKM skupaj prejela 10.450 kosov obveznega izvoda. NUK je prejel 5.259 kosov in UKM 5.191 kosov. UKM je tako prejel za 68 kosov manj obveznega izvoda oziroma je prejel 98,71 % NUK-ovega dotoka KV. Največji dotok je bil v maju, ko sta obe knjižnici skupaj prejeli 5.393 kosov, in najmanjši v aprilu, ko je bilo dotoka za skoraj polovico manj, in sicer 2.120 kosov. UKM v primerjavi z NUK-om v nobenem mesecu ni prejel več obveznega izvoda, kot se je to zgodilo v prvem četrtletju.

Povprečje prejema je za NUK 1.753 kosov in za UKM 1.730 kosov obveznega izvoda.

tabela 3
Legenda tabele: n – število, % – odstotek, x̄ – povprečje, Σ – vsota

Tabela 3: Posredovano število obveznih izvodov po mesecih in knjižnicah (NUK in UKM Q2)

3.2 OOK
OOK-ji in obe zamejski knjižnici so v obravnavanem obdobju prejeli 7.079 kosov obveznega izvoda. Največ so ga prejeli v juniju, 2.733 kosov, in najmanj v aprilu, 1.618 kosov. V maju je bilo dotoka za pet kosov manj, kot je bilo dotoka v juniju.

Tako kot v prvem četrtletju sta tudi v drugem četrtletju Osrednja knjižnica Celje in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper prejeli enako število obveznega izvoda, in sicer 596 kosov, nato pa si z enakim številom prejema obveznega izvoda, 592 kosov, sledijo knjižnice: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Omenjene knjižnice so tako prejele 99,33 % dotoka prvih dveh knjižnic (oziroma so prejele štiri obvezne izvode manj). Najmanj obveznega izvoda je prejela Mestna knjižnica Ljubljana, in sicer 582 kosov, kar pomeni 97,65 % prejema obveznega izvoda prvih dveh knjižnic, Osrednje knjižnice Celje in Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.

Povprečje prejema dotoka gradiva v drugem četrtletju je za obravnavane knjižnice 196,64 kosa. Iz tabele 4 lahko vidimo, da omenjenega povprečja ne dosega zadnjih pet knjižnic. Razlike med knjižnicami so manjše kot v prvem četrtletju. Tako je povprečje prejema obveznega izvoda doseglo več knjižnic kot v prvem četrtletju, ko je bila ta razlika večja.

tabela 4
Legenda tabele: n – število, % – odstotek, x̄ – povprečje, Σ – vsota

Tabela 4: Posredovano število obveznih izvodov po mesecih in knjižnicah (OOK Q2)

graf 2

Graf 2: Povprečen dotok gradiva glede na skupno povprečje dotoka po OOK v Q2

4 Zaključek
V prispevku smo predstavili dotok gradiva v prvih dveh četrtletjih leta 2022, ki so ga prejele knjižnice, ki prejemajo obvezni izvod. V primerjavi med NUK-om in UKM-om je več obveznega izvoda prejel NUK. Medtem ko je med OOK ter obema zamejskima knjižnicama, v Trstu in Celovcu, največ obveznega izvoda KV prejela Osrednja knjižnica Celje. Prav tako smo ugotovili, da je bilo v prvem četrtletju povprečje prejema obveznega izvoda KV visoko. Ravno obratno pa se je zgodilo v drugem četrtletju, ko je bilo povprečje obveznega izvoda KV nizko in ga je doseglo več obravnavanih knjižnic.

Viri in literatura

Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub). (2006). Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3606

Skip to content