Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Bralni motivatorji v digitalni dobi

Bralni motivatorji v digitalni dobi
13. 3. 2024
Mojca Žaberl
Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (knjižnica)
Mateja Lesar
Mestna knjižnica Ljubljana
Logotipi sodelujočih

Na kratko o projektu
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med januarjem 2023 in decembrom 2025 poteka projekt Erasmus+ Bralni motivatorji v digitalni dobi: novi pristopi za spodbujanje branja za užitek v osnovni šoli, na kratko MORE (More Reading).

Triletni projekt koordiniramo na Filozofski fakulteti (Univerza v Ljubljani), sodelujoče partnerske organizacije pa prihajajo iz Slovenije (Mestna knjižnica Ljubljana, v nadaljevanju MKL), Italije (Italijansko združenje za pismenost) in Finske (Univerza Turku in Mestna knjižnica Turku).

Projekt MoRe izvajamo v želji, da bi otroke nagovorili in spodbudili k branju iz užitka, saj vse več mednarodnih študij (PISA, PIRLS)1 v različnih evropskih državah kaže na izrazit trend upada bralne motivacije že po desetem letu starosti.

S projektom poskušamo zasnovati teorijo in prakso spodbujanja branja za užitek v osnovnih šolah, ki bosta upoštevali različne tipe otroških bralcev. Z anonimnimi vprašalniki bomo zbrali čim več informacij o bralnem vedenju otrok in njihovih interesih ter na tej osnovi oblikovali bralne profile otrok in ustrezne bralne poti zanje. S posebnim znanjem bomo opremili izbrane knjižničarje2 v splošnih knjižnicah, specializirane za otroško in mladinsko literaturo, ki se bodo v času projekta izobrazili v bralne motivatorje in poskusili z novimi pristopi k branju pritegniti čim več otrok. Bralni motivatorji bodo svoje delo vsebinsko in formalno sproti prilagajali konkretnemu bralnemu profilu udeležencev, pri tem izhajali iz učenčeve celovite bralne izkušnje in se osredotočali predvsem na spodbujanje branja. Z učenci bodo izvedli serijo delavnic, učiteljem in knjižničarjem na šoli pa ponudili predstavitev svojega dela in znanje, kako dobre prakse uporabiti tudi v obveznem programu.

Želimo si, da bo s pomočjo bralnih motivatorjev vsak učenec doživel dobro bralno izkušnjo in našel svojo pot do knjige ter branja iz užitka. To je izjemno pomembno, saj je prav branje za užitek temelj bralne motivacije, je izhodišče za razvoj bralnih kompetenc in osnova za doseganje dobrih učnih uspehov v šoli ter uspehov kasneje v življenju.

Letno srečanje v Ljubljani
Med 11. in 13. septembrom 2023 smo v Ljubljani organizirali prvi letni sestanek programske skupine. Vodja projekta dr. Ana Vogrinčič Čepič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (v nadaljevanju UL FF), Oddelek za sociologijo) je s fakultetnim delom slovenske skupine, ki jo sestavljajo še dr. Sonja Pečjak (UL FF, Oddelek za psihologijo), dr. Tina Pirc (UL FF, Oddelek za psihologijo), dr. Veronika Rot Gabrovec (UL FF, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko) in Mojca Žaberl (UL FF, Knjižnica Oddelka za sociologijo), gostila dve mednarodni strokovnjakinji dr. Juli-Anno Aerilo (Univerza Turku) in dr. Tiziano Mascio (Italijansko združenje za pismenost).

Sestanek partnerjev (foto M. Žaberl)

Sestanek partnerjev (foto: M. Žaberl)

Delovno srečanje je potekalo tri dni, večinoma na Filozofski fakulteti. Glavni poudarek je bil na pripravi spletnega vprašalnika za otroke, ki bo osnova za izdelavo tipologije različnih profilov otroških bralcev. Prav izdelava tipologije bralnih profilov spada med glavne cilje projekta v prvem letu. Preostale cilje projekta, kot npr. priprava vsebin za izobraževanje bralnih motivatorjev, priprava priročnika dobrih praks s smernicami za delo in vzpostavitev profila bralnega motivatorja kot stalnega sodelavca vzgojno-izobraževalnih zavodov, bomo skušali doseči v naslednjih dveh letih.

V ponedeljek in torek dopoldne smo pripravljali vprašalnik v spletnem okolju, v torek popoldne pa smo obiskali partnersko organizacijo Mestno knjižnico Ljubljana. Na delovnem sestanku nas je sprejela Mateja Lesar, ki koordinira projekt pri našem slovenskem partnerju (MKL), sicer pa skrbi za koordinacijo izobraževanj slovenskih knjižničarjev v okviru Učnega centra MKL. Elizabeta Purger nam je podrobno predstavila Knjižnico Otona Župančiča, osrednjo enoto MKL. Potem smo spoznali še kolege knjižničarje iz MKL, ki se bodo v času projekta izobrazili v bralne motivatorje in poskusili z novimi pristopi k branju pritegniti čim več otrok – to so Simon Drofelnik (MKL, Knjižnica Polje), Ema Jakoš (MKL, Knjižnica Šiška) in Helena Marolt (MKL, Knjižnica Bežigrad).

Mestna knjižnica Ljubljana v projekt aktivneje vstopa letos, ko bodo njeni zaposleni po izobraževanju za bralnega motivatorja samostojno izvajali delavnice z otroki in jih poskušali navdušiti nad knjigami ter zapeljati v čudoviti svet branja. O njihovem napredku bomo poročali v prihodnjih prispevkih.

Ogled Knjižnice Otona Župančiča (foto M. Žaberl)

Ogled Knjižnice Otona Župančiča (foto: M. Žaberl)

Zadnji dan delovnega srečanja je potekal v sredo dopoldne; usmerjen je bil v dokončanje vsebinskih predlogov za izdelavo vprašalnika ter vsebinsko razpravo o teoretskem okviru spodbujanja branja za užitek.

Za potrebe diseminacije projekta smo kot vodilni partner na Filozofski fakulteti vzpostavili tudi spletno stran Bralni motivatorji v digitalni dobi: novi pristopi za spodbujanje branja za užitek v osnovni šoli, na kateri lahko najdete več informacij o vsebini in poteku projekta.

Pozdrav iz sončne Ljubljane (foto M. Žaberl)

Pozdrav iz sončne Ljubljane (foto: M. Žaberl)

  1. PISA je mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Izvaja se pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Raziskava poteka v triletnih ciklih. PIRLS pa je Mednarodna raziskava bralne pismenosti (Progress in International Reading Literacy Study), katere namen je preverjanje bralne pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda. []
  2. Termin knjižničar v prispevku uporabljamo kot sinonim za strokovne knjižničarske delavce ne glede na njihovo stopnjo izobrazbe, strokovni naziv ali delovno mesto. []
Skip to content